Sociale Netwerk Controle

           

 

SNC  GPS Controle


SNC GPS is een nieuwe vorm van elektronisch toezicht voor jongeren die vanuit een gesloten jeugdzorg voorziening terug naar huis gaan. 

De visie achter sociale netwerk controle is dat een jongere kan aantonen dat hij wil veranderen en zijn netwerk toelaat in de controle op zijn claims. Een jongere kan hiermee aantonen dat hij zich houdt aan afspraken die worden gemaakt.  

Het netwerk krijgt een instrument in handen om elk moment van de dag de bewegingen van een jongere te volgen. Zodoende kan er vanuit geslotenheid eerst worden gewerkt met het toekennen van vrijheden wat in de praktijk neerkomt op huisarrest als startpunt. Indien de jongere goed meewerkt kunnen er door het netwerk meer vrijheden worden toegestaan waardoor hij letterlijk op meer plekken mag komen.  

Het grote voordeel is dat het netwerk vanuit haar gezag een jongere kan begrenzen en op die manier een veilige omgeving kan afbakenen die het netwerk passend vindt voor de jongere in kwestie. Ouders krijgen met deze vorm van toezicht meer ondersteuning in het gezag naar de jongere. Zij staan niet langer alleen in het geven van een kader.   

Om een goede borging te garanderen is het belangrijk dat het netwerk eensgezind een kader aanbiedt aan de jongere dat specifiek in een weekplanning staat beschreven. Het concreet beschrijven van de activiteiten van een jongere geeft voldoende controle momenten voor het netwerk om toezicht te houden.  

Juist het gevoel dat het netwerk meekijkt zorgt voor een grotere motivatie dat de jongere mee zal werken aan de afspraken die zijn opgesteld. Wanneer ouders een problematische relatie hebben met hun zoon of dochter, kunnen ook andere personen uit het netwerk een stuk toezicht overnemen. Deze linie van toezicht kan worden verbreed omdat meerdere personen kunnen participeren in het toezicht, het blijft niet beperkt tot enkel de ouders.  

Hiermee kan veel kracht uit het eigen netwerk worden gemobiliseerd waarbij het belonen van goed gedrag voorop dient te staan.


Het systeem

Anders dan de bekende enkelband maakt SNC gebruik van een polsband. Deze polsband klikt de jongere zelf om wanneer hij kiest voor SNC. Eenmaal dicht geklikt kan de polsband niet meer geopend worden zonder zichtbare schade toe te brengen aan de apparatuur. De jongere draagt de polsband dus 24/7 om traceerbaar te zijn voor zijn eigen netwerk. De polsband in de vorm van een horloge is gekoppeld aan een mobiele telefoon, die de jongere meeneemt en die  zich altijd binnen een straal van 20 meter van elkaar moeten bevinden.  

Voorafgaand aan het aansluiten van een jongere op het systeem is er bij het netwerk overeenstemming over welke locaties betrokkene mag bezoeken. Deze locaties worden vervolgens door de begeleider van het SNC-traject topografisch uitgezet op de website waardoor er een afgebakende zone ontstaat. Indien de jongere de omlijnde zone verlaat, stuurt de server een mail naar alle deelnemers van het netwerk die ingelicht moeten worden.  

In een situatie waarbij een jongere enkel school en zijn voetbalclub mag bezoeken zal de server de volgende meldingen sturen. De woning wordt verlaten en het netwerk krijgt een mail, vervolgens komt hij aan op school waarop het netwerk weer een mail ontvangt dat de jongere de zone van school betreedt. Nadat school is afgelopen en de jongere deze locatie verlaat stuurt de server weer een mail dat deze locatie is verlaten. Indien de jongere 's avonds de voetbalclub bezoekt dan krijgt het netwerk weer een mail dat de woning is verlaten en bij het betreden van de zone “voetbalclub”, ontvangt het netwerk weer een mail melding. Als de jongere na het beëindigen van de voetbaltraining naar huis gaat, verlaat hij dus de zone “voetbalclub” en verstuurt de server weer een mail dat deze zone is verlaten. Aan het einde van de dag komt hij weer thuis waarop het netwerk weer een mail ontvangt.   

Een jongere hoort zich te bevinden op de afgesproken locaties waarbij het eigen netwerk toezicht houdt, overtredingen registreert en naar aanleiding van een overtreding de verwijtbaarheid vaststelt. In een situatie waarbij een jongere later dan normaal de school verlaat en om die reden ook later terugkeert in de woning is er sprake van een overtreding maar kan vanwege bijvoorbeeld een lekke band mogelijk geen definitieve verwijtbaarheid worden vastgesteld.     

Het netwerk krijgt altijd een mailmelding wanneer een locatie wordt betreden en wanneer deze weer wordt verlaten. Op die manier is ook terug te lezen of een jongere zich op de afgesproken locatie bevond.   

Wanneer een jongere school verlaat en zijn reistijd is 20 minuten naar huis dan dient het netwerk na 20 minuten een mail te ontvangen. Ontvangt het netwerk geen mail van thuiskomst dan kan men eenvoudig inloggen op de website om te zien waar betrokkene zich bevindt. Alle mailmeldingen zijn op een smartphone te ontvangen en men kan tevens inloggen op een smartphone om te zien op welke locatie een jongere is.

Start SNC Traject

De start van een SNC-traject begint bij een jongere die in voorlopige hechtenis verblijft en voldoet aan bovenstaande criteria. De enige contra indicatie is dat er bij de jongere sprake is van ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek die het leven van een individu dermate beheersen dat hij niet aanspreekbaar of begeleidbaar meer is.  

De bereidheid om mee te werken aan SNC wordt getoetst bij jongere en ouders/overig netwerk. De ouders en overig netwerk zal de keuze moeten maken om verantwoordelijkheid te dragen voor het toezicht op de GPS bewegingen. Ook een mentor van school of bijvoorbeeld een voetbaltrainer die betrokken zouden kunnen worden in het toezicht zullen bereid moeten zijn om deze verantwoordelijkheid te willen dragen. Indien deze bereidheid gevonden kan worden binnen het netwerk is de volgende stap om het weekschema en het schorsingsplan op te stellen. De voorwaarden waaraan een jongere moet voldoen staan helder beschreven en de acties die een jongere hierbij moet uitvoeren staan fysiek beschreven in het weekschema. Wanneer een jongere terug gaat naar school dan is het volgen van alle lessen een duidelijke voorwaarde waarbij de exacte lestijden en route naar school in het weekschema worden gezet. Het sociale netwerk weet op papier altijd waar een jongere zich bevindt en kan dit controleren door zijn GPS-posities te monitoren.  

Een overtreding van het weekschema zal door het netwerk worden gecommuniceerd met de jongere waarbij opgegeven reden en mogelijke verwijtbaarheid door het netwerk worden geregistreerd.   

Om het weekschema te kunnen maken heeft de jeugdreclassering gegevens nodig over bestaande activiteiten van de jongere, in eerste instantie school of werk en daarnaast georganiseerde vrijetijdsactiviteiten. Ook nieuwe activiteiten in het kader van de maatregel (schorsing) als behandeling en therapie moeten bekend zijn bij de jeugdreclassering.  

Het weekschema hoeft niet meteen al helemaal gevuld te zijn met activiteiten. Dat houdt de mogelijkheid open om bijvoorbeeld een vrijetijdsactiviteit in te voegen als beloning.   

Zowel de ouders als de jongere kiezen bij deelname aan SNC voor toezicht en lichten het proces van SNC toe tijdens de strafzitting die volgt op de schorsing. De successen en de overtredingen worden door ouders en jongere medegedeeld tijdens de zitting.   

Belangrijk ten tijde van het uitvoeren van SNC is dat positief gedrag van een jongere wordt bekrachtigd door middel van een beloning. De beloning is vastgesteld op vijf euro beltegoed voor een week zonder overtredingen. Deze vaststaande beloning is bedoeld om  onderzoek naar het effect van SNC zuiver te houden. Een te grote variabele ten aanzien van de beloningen kan een vertekend beeld opleveren over het resultaat van de interventie.